Aquest lloc és propietat d’ANNA PORTELLA LLUCH, NIF 78074054W, arquitecta tècnica, col•legiada núm. 6572, del COAATEEB, sotmesa al Codi Deontològic Professional i a la Normativa de Consum, i que actua sota la denominació de la marca PLUS ENERGY®, amb domicili social a Av. Francesc Macià, 30, 12è, 4a de Sabadell. Correu electrònic info@plusenergy.cat.

Aquest lloc web pot contenir avisos sobre productes propis i informació de copyright, els termes dels quals s’han d’observar i seguir. La informació d’aquest lloc web pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

La informació es pot modificar o actualitzar sense previ avís. PLUS ENERGY® pot efectuar també millores i / o canvis en els productes i / o programes descrits en aquesta informació en qualsevol moment i sense previ avís.

PLUS ENERGY®. no assumeix cap responsabilitat sobre l’exactitud de la informació proporcionada per PLUS ENERGY® i l’ús d’aquesta informació és responsabilitat del receptor. Mitjançant l’entrega de la informació, PLUS ENERGY® no atorga cap llicència sobre cap copyright, patent o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual.

PLUS ENERGY® no efectua representació de cap tipus sobre cap altre lloc web al qual pugui accedir a través del nostre lloc web. Quan accedeixi a un lloc web que no sigui de PLUS ENERGY®, fins i tot algun que pugui contenir el logotip de PLUS ENERGY®, si us plau, comprengui que és independent de PLUS ENERGY i que PLUS ENERGY no té cap control sobre el contingut d’aquest lloc web. A més, un enllaç a un lloc web que no sigui de PLUS ENERGY. no vol dir que PLUS ENERGY doni suport o accepti cap responsabilitat sobre el contingut o l’ús d’aquest lloc web. Depèn de vostè prendre precaucions per assegurar-se que el que seleccioni utilitzar està lliure d’elements com virus, cucs, troians i altres elements de naturalesa destructiva.

EN CAP CAS SERÀ PLUS ENERGY®. RESPONSABLE DAVANT CAP PART PER QUALSEVOL DANY DIRECTE, INDIRECTE, ESPECIAL O RESULTANT PER L’ÚS D’AQUEST LLOC WEB, O DE QUALSEVOL ALTRE LLOC WEB AL QUAL S’ACCEDEIXI MITJANÇANT UN HIPERENLLAÇ, INCLOSOS, PERÒ SENSE LIMITAR-SE A, QUALSEVOL PÈRDUA DE BENEFICIS, INTERRUPCIÓ DE NEGOCI, PÈRDUA DE PROGRAMES O QUALSEVOL ALTRES DADES DEL SEU SISTEMA DE GESTIÓ D’INFORMACIÓ O DE QUALSEVOL ALTRA MANERA, FINS I TOT SI ENS AVISA EXPRESSAMENT DE LA POSSIBILITAT D’AQUESTS DANYS.