NECESSITATS

4

 • ESTALVIAR DESPESES: La despesa energètica d’un hospital es distribueix en diferents àmbits, essent els més importants climatització i enllumenat.
 • CONTROLAR CONSUMS: Controlar els consums de l’edifici  en temps real.
 • EVITAR PÈRDUES: Analitzar les característiques dels edificis i detectar on  són les fuites més importants d’energia. Per façanes, finestres i cobertes es perd més del 30% de l’energia.
 • MILLORAR EL CONFORT: Fer que la temperatura, grau d’humitat i renovació de l’aire donin una millor sensació de confort a l’usuari i al treballador.

SOLUCIONS

3

 • MONITORITZACIÓ INSTAL·LACIONS: Per a conèixer en temps real la distribució de consums de l’hospital i la potencia real utilitzada.
 • MILLORA ENVOLTANT: Augmentar l’aïllament de façanes i teulades, per l’interior o per l’exterior. Canvi fusteries de finestres antigues i poc estanques.
 • AJUSTAR HORARIS I CONSUMS: Evitar màxims de potència en determinades hores. Revisar potències contractades.
 • SUBSTITUIR INSTAL·LACIONS POC EFICIENTS: Calderes amb molta demanda energètica, de gas, fuel o electricitat.

ASSOLIMENTS

2
 • PRESTIGI: Entitat compromesa amb el medi ambient i  l’estalvi energètic
 • ESTALVI ECONÒMIC: Reducció de la despesa en un 50 %
 • REVALORITZACIÓ: Augment del valor patrimonial

CAS D´ÚS: INFORME SOBRE EL CONSUM D´UN HOSPITAL

HOSPITAL TIPUS DE 500 LLITS: FACTURA D´ENERGÍA DE 1.775.590 € / ANY.
FACTURA ENERGÈTICA
INSTAL·LACIÓ / SERVEIS FACTURA D´ENERGÍA
Calefacció 609.200€
Refrigeració 270.780€
ACS 138.500€
Vapor 186.970€
Il·luminació 270.780€
Ofimàtica / CPD 97.480€
Sala de màquines / Motors 54.150€
Quiròfans / Altres 108.310€
Cuina 539.430€
TOTAL 1.775.600€

ACCIONS I COSTOS PER ASSOLIR L´ESTALVI
ACCIONS COST €/M2 ESTALVI ESTIMAT(%) ESTALVI ANUAL(€) ROI (ANYS)
Calderes de Condensació 3,4 30 149.575€ 2
Trigeneració 32,5 30 377.777€ 7-8
Recuperació calor refredadores d´ACS 1,2 25 83.097€ 1,25
Bombes eficients de velocitat variable 0,7 70 31.216€ 2
Reguladors de velocitat en bombes 0,3 40 17.838€ 1,5
Free-cooling 0,5 5 13.539€ 3,5
Equilibrat hidràulic en xarxes calor i fred 4,45 10 87.998€ 4-5
VRV amb compressor scroll 20 30 155.967€ 11
Claus termostàtiques 2,2 10 42.644€ 4-5
Aïllament envoltant tèrmic 230 25 220.000€ 6,5
Balasts electrònics 2,5 54.155€ 4
Detectors de presència 1,34 60 81.233€ 1,5
Regulació de fluxe (fotocèl·lules + balasts) 4,4 40 108.311€ 3,5
Equilibrat hidràulic 4,6 15 113.993€ 3,5
Motors d´alta eficiència 0,3 20 21.662€ 1
Ús Biomassa 9,8 35 239.945€ 3,5