NECESSITATS

hotel1
  • ESTALVIAR DESPESES: La despesa energètica d’un hotel suposa una mitjana d’un 9% del seu compte d’explotació.  Aquest valor mig pot oscilar entre un 4% en hotels que compten només amb consums bàsics d’enllumenat, aigua calenta sanitària i calefacció, i un 25% en instal.lacions que compten amb piscines climatitzades, SPA o cuines.
  • CONTROLAR CONSUMS: Controlar els consums del seu hotel o cadena hotelera en temps real.
  • EVITAR PÈRDUES: Analitzar les característiques dels edificis i detectar on són les fuites més importants d’energia. Per façanes, finestres i cobertes es perd més del 30% de l’energia.
  • AUGMENTAR EL CONFORT: Fer que la temperatura, grau d’humitat i renovació de l’aire donin una millor sensació de confort a l’usuari i al treballador.

SOLUCIONS

  • MONITORITZACIÓ INSTAL·LACIONS: Per a conèixer en temps real la distribució de consums del seu hotel i la potencia real utilitzada.hotel2
  • MILLORA ENVOLTANT: Augmentar l’aïllament de façanes i teulades, per l’interior o per l’exterior. Canvi fusteries de finestres i balcons antigues i poc estanques.
  • AJUSTAR HORARIS I CONSUMS: Evitar màxims de potència en determinades hores.
  • SUBSTITUIR INSTAL·LACIONS POC EFICIENTS: Calderes amb molta demanda energètica, de gas o electricitat.

ASSOLIMENTS

hotel3
  • PRESTIGI: Demostra que l’empresa està compromesa amb el medi ambient i l’estalvi energètic.
  • ESTALVI: Estalvi de fins al 30% en la factura energètica.

 

AJUTS

IDAE