1. Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari, únicament, per als tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre al web.

Només es demana el registre de dades de caràcter personal quan són necessàries per sol•licitar informació sobre algun servei. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, el control, la gestió i l’execució dels tràmits sol•licitats i s’incorporen als fitxers creats per Plus Energy® amb la finalitat de gestionar el servei.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Finalment, Plus Energy® garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts per la normativa vigent en cada moment.

2. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre al web plusenergy.cat no es faciliten o comuniquen a tercers aliens a l’empresa, excepte quan són necessàries per a la prestació del servei sol•licitat o són requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

3. Consentiment

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implica l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté Plus Energy®, i de l’avís legal que es troba al peu del formulari de recollida de dades.

Plus Energy® informa que les dades de caràcter personal que se’ns proporcionin en el moment d’emplenar el formulari que apareix en la seva pàgina, es recolliran en fitxers el responsable dels quals és Plus Energy, i seran tractats amb la finalitat de poder prestar els serveis sol·licitats. El fet d’emplenar aquest formulari implica que reconeixeu que la informació i les dades personals que ens indiqueu són vostres, exactes i certes, i que doneu el vostre consentiment perquè les dades es tractin de forma automatitzada amb la finalitat indicada.

L’usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d’1 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a Plus Energy® mitjançant el correu electrònic: info@plusenergy.cat

4. Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a Plus Energy® mitjançant el portal plusenergy.cat es produeixen sempre dintre d’un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent-hi les dades personals, es manté confidencial gràcies a l’ús del programari de servidor segur (SSL), cosa que significa que les dades només poden ser intercanviades entre l’usuari i Plus Energy i que a aquestes dades no hi poden accedir terceres persones. El símbol del cadenat en el navegador (com per exemple quan es sol•licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

5. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari per mitjà dels diferents formularis de sol•licitud de dades personals, com l’accessible a través de plusenergy.cat, està regulada per l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.
L’usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació de dades de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d’1 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.